Bildung und Erziehung in der Kindheit (Bachelor)

Studiengangsordnungen

Diploma Supplement Bachelor Bildung und Erziehung in der Kindheit (162.2 kB)
Aktualisiert am: 15. Mai 2017
Modulhandbuch BA BEK (Immatrikulation ab 2014) (668.7 kB)
Aktualisiert am: 05. September 2018
Studien- und Prüfungsordnung BA BEK (Immatrikulation ab 2014) (260 kB)
Aktualisiert am: 13. Dezember 2016